Föreningsintyg

OBS! Polisen ställer allt högre krav på dokumentation av aktivitet. Vi rekommendera därför att den som är intresserade av skaffa ett målskjutningsvapen dokumenterar allt sitt skytte i en loggbok. Föreningen har tagit fram en loggbok för MSGs medlemmar. Vid intresse kontakta sektionen.

För vapenlicens för jaktändamål behövs inget föreningsintyg.

För målskjutning så gäller följande krav:

 1. Medlemskap i MSG i tolv månader
 2. Dokumenterad aktivitet med den aktuella vapentypen (hagel- eller kul-vapen). Som aktivitet räknas någon av följande:
  • Deltagande i av föreningen ordnad tävling eller träning.
  • Extern tävling där man, i förekommande fall, representerat föreningen.
   Tävling där man representerat annan förening räknas inte.
  • Genomförda kurser eller utbildningar för vapentypen.
   Det är tillräckligt med en av ovanstående typer av aktivitet, man behöver inte ha alla.
 3. Deltagit i föreningens aktiviteter som funktionär eller deltagit på arbetsdag vid minst ett tillfälle under tolvmånadersperioden förutsatt att det funnits någon aktivitet att delta i.

Deltagande och aktivitet måste kunna styrkas av skytten, tex genom loggbok, skjutkort, deltagarlistor, resultatlistor eller kursintyg.

Intyget kommer utfärdas av MSGs huvudstyrelse vid styrelsesammanträde eller, efter protokollförd delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare. Utfärdade intyg kommer  protokollföras.

Alla intyg kommer sändas direkt till polismyndighetens tillståndsenhet.

Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan huvudstyrelsen neka att utfärda intyg beträffande behov. 

Önskas föreningsintyg och du uppfyller dessa regler är du välkommen att kontakta Jaktskyttesektionen på e-mail för mer information.