Jakt: Jaktskyttesektionens medlemsmöte 2024

Jaktskyttesektionen kallar till medlemsmöte 2024-02-13 kl 19 i stora paviljongen.

Dagordning för Jaktskyttesektionens medlemsmöte 2024-02-13

Mötet öppnas

Fastställande av röstlängd för mötet

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Fastställande av dagordning

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Inga förslag eller motioner föreligger.

Val av sektionsordförande på ett år.

Val av två ordinarie styrelseledamöter på två år.
Avser Esbjörn Wernhoffs och Carl-Johan Ringdahls platser.

Val av en styrelsesuppleant för ett år

Val av två ledamöter till valberedningen för ett år, varav en väljs till valberedningens ordförande.

Övriga frågor.

Mötet avslutas

Du gillar kanske också...