Historia

Skjutbanan på Spillepeng, när och hur började det?

Intresset för skytte började omkring 1850 då Malmö Skyttesällskap bildades, 1873 omorganiserades föreningen till Malmö Nya Skyttesällskap. I övrigt fanns det Malmö Frivilliga Skarpskyttekorps eller som den senare benämdes Malmö Skarpskytteförening vilken bildades 1863 -1864, om detta finns det ej något dokumenterat då tyvärr alla handlingar förkommit.

Den 13 mars 1886 bildades Malmö Skyttegille genom att Malmö Skarpskytteförening och Malmö Nya Skyttesällskap gick samman. Den 20 mars samma år stadfästes föreningens stadgar av Kunglig Befallningshavande.

Den första skjutbanan var belägen öster om staden på Kirsebergsvången, men på grund av klagomål från kringboende tvingades banan att flytta 1878 till en egen bana på Bellevue. Här var man fram till 1888 då det inköptes 1,5 tunnland mark på Arlövs strandmarker för att anlägga en ny bana vilken togs i bruk 1889, samma år inköptes det ytterligare 4 tunnland mark för utvidgning av banan, denna bana använde gillet fram till 1906 då den nuvarande banan anlades ”å dertill af herrar stadsfullmäktige upplåten område af strandmarken spillepengsmarken vid stadens norra gräns”. Denna bana var belägen invid Kronprinsens Husarregimentes skjutbana som hade en skottvall på 700 meter samt en med fasta tavlor för skjutning på 500 meter.

Malmö Skyttegille har en intern tävling vid namn Ge-Fyr, enligt gamla dokument har vi kunnat spåra denna tillbaka till 1906. Denna tävling tillkom enligt de dokument vi förfogar över att ”Skyttegruppen Ge Fyr har till ändamål bedrifva skjutöfningar under den tid gillets ordinarie öfningar äro inställda”, Utom öfningar 2 gånger i månaden under vintermånaderna anställer gruppen 2 täflingsskjutningar under vintern. Vid 1909 års slut räknades gruppen till 20 medlemmar.

Allt protokollfördes med yttersta noggranhet bland annat hur många aktiva medlemmar som var aktiva under året och hur många skott som avlossades. 1913 fanns det 484 aktiva och det lossades 92571 skott varav 8019 under fältskjutning.

År 1914 var banans omfattning följande, 20 st ” hisstavlor på vilka man bedrev skytte från 200, 300, 400 och 500 meter samt 5 st hisstavlor som användes till 100 och 200 meters skytte.

År 1914 bildades en underavdelning från Malmö Läroverks Skytteförening samt Malmö Tekniska skolor vilket utgjorde en ökning av medlemstalet med 250 nya medlemmar. I samband med detta beslöts det att begära statsunderstöd från Skytteförbundens Öfverstyrelse med 15000 kr för att kunna utöka banan.