Föreningsintyg

Läs allt som anges nedan innan ni skickar in ansökan om Föreningsintyg till Sektionsstyrelsen:

Det är sökanden som fyller i blanketten från Polisen/Tillståndsenheten gällande Föreningsintyg och skickar in den ifyllda blanketten till Sektionsstyrelsen. Det är sökanden som kopierar/fotograferar av blanketten där det framgår att Fordringarna har uppfyllts. Det är sökanden som skickar in de sidor från sin loggbok som visar att sökanden har uppfyllt aktivitetskraven. Sektionsstyrelsen gör alltså inte detta, sökanden gör detta.

Det är pistolsektionens styrelse som utfärdar Föreningsintyg enligt SPSF handlingsregler (skjuthandboken sid 460) som finns på SPSF hemsida. Krav för Föreningsintyg återfinnes i FAP551_3_PMFS2016_4 som kan laddas ned från Polisens hemsida. Länk för nedlassning finner ni längst ned på denna sida.

Ansökan om föreningsintyg sker via ansökningsblankett som finns på Polisens hemsida. Ifylld ansökan skickas i PDF format till sektionsstyrelsen via e-post: pistolstyrelsen@malmoskyttegille.se 

Tillsammans med den ifyllda ansökan om Föreningsintyg bifogas underlag till påvisande av att sökanden har uppfyllt kravet för Aktivitet (Loggbok utvisande Aktivitet)) samt underlag som utvisar att sökanden uppfyllt Fordringarna (de så kallade ”guldfordringarna”).

OBS – Inom Pistolsektionen skall Loggboken användas som underlag för att påvisa er aktivitet. Ifall ni av någon anledning för er aktivitet på annat sätt skall ni överföra det till Loggboken och inge kopior av Loggboken som underlag till påvisande er aktivitet. 

Till Sektionsstyrelsen skall sökanden skicka ett redigerbart Föreningsintyg i pdf., vilket är det format ni laddar ner blanketten i från Tillståndsenheten. 

När sektionsstyrelsen erhållit erforderlig dokumentation samt konstaterat att den erhållna dokumentationen är komplett kommer ingiven ansökan om Föreningsintyg behandlas på nästkommande sektionsstyrelsemöte.

Sektionsstyrelsen insänder utfärdat Föreningsintyg via e-post direkt till tillståndsenheten, med kopia av förstasidan till sökanden.

Ifall ni är osäkra på hur ni skall fylla i dokumentet eller på någon uppgift så fråga någon från styrelsen eller erfaren medlem, lämpligen i samband med ett träningspass alternativt att ni skickar en förfrågan på sektionens Facebook. Om ni frågar, istället för att utelämna uppgifter eller anger felaktiga uppgifter, blir er väntetid betydligt kortare

Ofullständiga uppgifter, avsaknaden av uppgifter eller felaktigt ifylld blankett avseende Föreningsintyg innebära att sökanden måste lämna in ny ansökan eller inkomma med kompletteringar, något som garanterat medför en längre handläggningstid.

Nedan finner ni även ett dokument som i detalj med såväl skrift som bild förklarar hur föreningsintyget skall fyllas i för att kunna godkännas och utfärdas så smidigt som möjligt, dokumentet är som synes också nedladdningsbart.

INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR I SEKTIONEN OM FÖRENINGSINTYG

Gällande frågan om aktiv medlem, vilket krävs för utfärdande av Föreningsintyg, gäller RPSFS 2016:4 samt FAP 551-3. Styrelsen har att förhålla oss till detta samt att följa gällande rätt, vilket ger följande.

Aktiv medlem enligt 5 § – för den som inte har enhandsvapen för målskjutning – skall under de senaste sex (6) månaderna ha deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat föreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst två (2) gånger per månad.

Aktiv medlem enligt 6 § – för den som har enhandsvapen för målskjutning – skall under de senaste sex (6) månaderna ha deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat föreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt en (1) gång per månad.

Pistolsektionen inom Malmö Skyttegille kan endast utfärda Föreningsintyg baserat på aktiviteter (träningspass, intern tävling eller extern tävling) som ligger under medlemskap i Pistolsektionen, med denna som moderklubb/huvudklubb. Pistolsektionen kan inte vidimera aktivitet som sker hos annan förening eller under medlemskap i annan förening.

Således och mot bakgrund av ovan kan medlem inte tillgodoräknas träning och/eller tävling för annan förening såsom aktivitet enligt 5 § eller 6 § vid ansökan om Föreningsintyg hos Pistolsektionen.

För nya medlemmar i Pistolsektionen innebär detta rent praktiskt att det finns en karenstid på minst sex (6) månader innan Föreningsintyg kan komma att utfärdas, en tid under vilken medlem måste tillse att kraven för aktivitet inom Pistolsektionen uppfylles.

Vad gäller beräkningen av tidsfristen på sex (6) månader börjar den räknas så snart fordringarna för brons/pistolskyttekortet är uppfyllda och registrerade – så kallas MAP´s tid. Ifall ni är osäkra på när ni klarade grundfordringarna/pistolskyttekortet – Skicka ett e-postmeddelande med förfrågan därom till styrelsen.