Föreningsintyg

Malmö Skyttegille är ansluten till IPSC Sverige och har behörighet att utfärda föreningsintyg för enhandsvapen, gevär och hagel till medlemmar i Dynamiska sektionen enligt förbundets policy.

IPSC Sverige: Krav på medlem för att få föreningsintyg utfärdat med målskjutning dynamiskt skytte som ändamål

  • Innehavare av IPSC-licens samt tävlande för den förening som utfärdar intyget.
  • Aktiv medlem (deltagit i av föreningen organiserad verksamhet) under minst 12 månader för pistol (läs Handgun), tiden skall räknas från godkänd tävlingslicens.
  • För kulgevär och hagelgevär skall, förutom 12 månaders aktivitet i aktuell vapengren, det ha förflutit minst 24 månader från godkänd tävlingslicens utfärdats. Tiden skall räknas sammanhängande och får ej vara med uppehåll.
  • Uppfyllt kravet för IPSC Sveriges kompetensprov i aktuell vapengren (inte äldre än 24 månader).
  • Innan intyg utfärdas skall skytten uppvisat minst ett godkänd level 2 resultat, d.v.s. utan DQ.

Utöver förbundets riktlinjer har sektionsstyrelsen beslutat om följande utökade policy för föreningsintyg. 

För att anses vara aktiv medlem inom MSG Dynamiska sektion skall du närvara kontinuerligt vid de aktiviteter som sektionen har.

Detta innefattar bla interna träningar/tävlingar, utlysta arbetsdagar, funktionär vid större evenemang osv .

För medlem som flyttat över till MSG från annan IPSC-förening utan aktivt medlemskap i Malmö Skyttegille tillämpas en karenstid på sex månader innan föreningsintyg utfärdas. Under denna tid skall den nye medlemmen deltaga i minst sex av föreningen eller sektionen organiserade aktiviteter. För medlem som flyttat över till MSG för att tävla i IPSC men som sedan tidigare är medlem i MSG tas aktivitet i tidigare sektion i beaktande. 

Sektionsstyrelsen beslutar om föreningsintyg skall skrivas ut och har även rätt att neka föreningsintyg.

Medlem som önskar föreningsintyg skickar ett utfyllt intyg till styrelsen via e-post: intygdynamiskt@malmoskyttegille.se . Komplettering med aktivitetsintyg kan begäras in vid behov.

Intygsansökan kommer först att behandlas när den är komplett.

Polisens hemsida föreingsintyg